benz Options

Set your layout

Now using the default layout.

Test Vertical Rhythm?

Your Feedback is Welcome!

Email
Subject
Message
Hoeveel wielen heeft een motor??
Open/Close
You are here: Home WSFH Inschrijven wsfh Huishoudelijk Reglement

Inlog Members

Open/Close

Huishoudelijk Reglement

Dit is het huishoudelijk regelment. Lees het door voordat je het formulieren invult en opstuurt.

WildstarFan Holland, verder genoemd als de WSFH. heeft als doel: 

 • om Star-riders de mogelijkheid te geven elkaar te ontmoeten tijdens treffens, ride-outs en clubactiviteiten, en door middel van de website van de club
 • de Star-motoren te promoten als een prettige en veilige hobby waar iedereen van moet kunnen genieten door verantwoord motorrijden
 • het imago van motorrijden in het algemeen te promoten door betrokkenheid en respect te tonen in algemene motorgerelateerde discussies en activiteiten voor goede doelen.

Lid van de WSFH kan je alleen zijn als je een Star-motor bezit en berijdt.
Onder Star-motoren worden verstaan:

 • DragStar 650 en 1100
 • Royal Star 1300 en Royal Star Venture
 • Midnight Star 950, 1300 en 1900
 • WildStar (RoadStar)1600 en 1700
 • Warrior 1700

De WSFH is een Star-ridersclub en dat willen we graag zo houden.
Artikel 1. De commissie

 • De commissie bestaat uit vier leden, waarbij meerdere taken door één bestuurslid uitgevoerd kunnen worden):
 • voorzitter 
 • penningmeester 
 • bestuurslid Ledenadministratie 
 • bestuurslid Activiteiten 

Stafleden worden gekozen door kandidaten op te roepen via de website van de club. De zittende commissieleden zullen uit deze de meest geschikt geachte persoon kiezen. Stafleden zijn ondersteunende vrijwilligers van de commissie die rechtstreeks contact hebben met de commissie.
Een vacature ontstaat als het lid:

 • het lidmaatschap van de WSFH beëindigt en daardoor automatisch de commissiefunctie wordt beëindigd
 • zelf uit de commissie stapt
 • door de commissie geroyeerd wordt
 • komt te overlijden.

Functieomschrijving van de commissie
Voorzitter:

 • Het coördineren / leiden van algemene zaken van de club. 
 • Het voorzitten / leiden van alle vergaderingen. 
 • Het bijeenroepen van de vergadering. 
 • Het in stand houden van de site met hulp van de stafleden.

Penningmeester:

 • Het verzorgen van de financiën van de club.

Bestuurslid Activiteiten:

 • Het opstellen van de jaarlijkse activiteitenkalender.
 • Het goedkeuren van aangevraagde ride-outs (bewaken ride-outcriteria).
 • Het aanwijzen van roadcaptain, backriders en BHV’ers tijdens de ride-outs.
 • De organisatie van WSFH-treffens en ride-outs.

Bestuurslid Ledenadministratie:

 • De registratie van leden en het up-to-date houden van het ledenbestand.
 • Het bijhouden van deelnamelijsten. 
 • Het autoriseren van forumtoegang i.o.m. bestuurslid Website na bevestiging betaling van de contributie door de penningmeester.

Artikel 2. Leden
2.01    De commissie houdt een register bij waarin de persoonlijke gegevens van alle leden zijn opgenomen, zoals vermeld op het inschrijfformulier.
De WSFH kent twee categorieën leden, te weten:

a.     Hoofdleden: hoofdleden zijn zij die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie A, een Star-motor bezitten en berijden en de contributie à € 35,- per jaar hebben voldaan.

b.     Gezinsleden: gezinsleden (partner en/of kinderen) zijn zij die behoren tot dezelfde huishouding als een hoofdlid en de contributie à € 25,- per jaar hebben voldaan.
Contributie is echter n.v.t. op bijrijders/sters. Gezinsleden hebben dezelfde rechten als een hoofdlid; indien een gezinslid in het bezit is van een geldig rijbewijs categorie A en op de motor aan de activiteiten van de club wil deelnemen, is hij/zij ook verplicht een Star-motor te berijden.

Bij het aanvaarden van het lidmaatschap en ondertekening van het inschrijfformulier is men gebonden aan de regels, zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.

Indien een lid zich misdraagt tijdens activiteiten en/of op de website, zal deze door de commissie worden aangesproken en een officiële waarschuwing krijgen.
Bij twee waarschuwingen volgt beëindiging van het lidmaatschap en/of het blokkeren van de toegang tot de site.

Artikel 3. Jaarlijkse bijdragen

3.01    De leden en de betrokken gezinsleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de commissie zal worden vastgesteld.

3.02    De commissie is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3.03    Van de leden als bedoeld in lid 1, wordt verwacht dat zij de jaarlijkse bijdrage 1 maand vóór aanvang van het opvolgende jaar hebben voldaan. Bij in gebreke blijven, ontvangen die leden een herinnering. Zij zijn dan tevens een bedrag van € 10,- aan administratiekosten verschuldigd. Wordt binnen een maand na dagtekening van de herinnering niet betaald, dan volgt een voorstel om tot royement over te gaan.

3.04    De jaarlijkse bijdrage kan worden voldaan door middel van een overschrijving naar de rekening van de club.

3.05    De jaarlijkse bijdrage dient o.a. om:

 

 • websitekosten te dekken
 • domeinnamen te beschermen
 • eventueel begrotingsgat van het treffen te dekken
 • algemene kosten te dekken.

Afhankelijk van de clubkas en eventuele extra activiteiten (jubileumjaar), zal de jaarlijkse bijdrage elk jaar worden herzien en minimaal twee maanden vóór het einde van het jaar worden bekendgemaakt aan de leden.
Sponsors zijn personen - wel of geen lid - die de WSFH belangeloos en geheel vrijwillig financieel ondersteunen zonder dat zij recht hebben op de memberstatus.

Artikel 4. Voorstellen van leden
4.01    Voorstellen van leden, te behandelen tijdens een commissievergadering, moeten minimaal vijf dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., van de WSFH worden ingediend.
4.02    Voorstellen van leden of aanvragen van leden met betrekking tot het verkrijgen van een rugbadge, mits voldaan aan de voorwaarden, kunnen worden ingediend bij een van de commissieleden via mail of persoonlijk.

Artikel 5. Ride-outs

5.01    Tijdens een ride-out ligt de leiding bij de organisator. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de organisator, zo mogelijk in overleg met een lid van de commissie.

5.02    Bij problemen met het motorrijwiel tijdens een ride-out, zal de organisator zo mogelijk te hulp komen.

5.03    Tijdens de ride-out houdt men zich aan de verkeersvoorschriften en worden geen alcoholische dranken en drogerende middelen gebruikt.

5.04    Tijdens de ride-out dienen de deelnemers zich te houden aan de eventuele aanvullende regels (bijlage 1) die bij de aanvang of tijdens de toerrit zijn medegedeeld door of namens de organisator.

5.05    Ride-outs zijn alleen voor leden toegankelijk.

5.06    Alle ride-outs vinden plaats zonder financiële ondersteuning van de WSFH. De commissie kan hiervan afwijken in uitzonderlijke gevallen.

5.07    Deelname aan de ride-outs is geheel voor eigen risico van de deelnemers. Letsel / schade ontstaan aan personen, motorrijtuigen, kleding, helmen en accessoires tijdens, voor of na een evenement zijn voor eigen risico. Ook diefstal valt buiten de aansprakelijkheid van de WSFH en / of de organisator.

5.08    Het motorrijtuig waarmee wordt deelgenomen aan de door de WSFH-leden georganiseerde ride-outs dient in deugdelijke staat te zijn (bijvoorbeeld: banden, remmen en verlichting) en minimaal WA-verzekerd te zijn. De organisator heeft de mogelijkheid om, bij twijfel, personen te weigeren.

5.09    Elke ride-out dient minimaal twee organisatoren te hebben. De organisator van een ride-out zal de ride-out bij de WSFH aanmelden. Indien de ride-out voldoet aan de regels en er ruimte is in de agenda zal de organisatie groen licht krijgen en zullen een roadcaptain, EHBO’er en backrider(s) aangesteld worden door de WSFH.

5.10    De WSFH zal, in overleg, een aantal roadcaptains en backriders aanstellen en eventueel opleiden om continuering te behouden.

5.11    Een niet-lid mag één maal meerijden met een ride-out om een indruk te krijgen van de WSFH.

5.12    Leden moeten bekend zijn met de ride-outregels zoals opgesteld door de WSFH (zie bijlage 1).

5.13    Ride-outs zijn alleen voor leden toegankelijk met uitzondering van het genoemde in artikel 5.11.  

Artikel 6. Overige bepalingen

6.01    De WSFH streeft geen winstdoel na. Alle binnenkomende gelden zullen worden aangewend voor activiteiten.

6.02    De jaarlijkse bijdrage geldt voor de loop van een jaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de contributie plaats en wordt de status van member naar gast gezet.

6.03    Het lidmaatschap gaat in zodra de contributie is ontvangen en het inschrijfformulier is verwerkt.

6.04    Het contributiejaar, zoals genoemd in het huishoudelijk reglement, loopt van 1 januari tot en met 31 december.

6.05    Het lidmaatschap van de WSFH wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij er een schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden.

6.06    Opzegging van het lidmaatschap van de WSFH dient uiterlijk twee maanden voor de afloop van het jaar schriftelijk te geschieden bij het secretariaat. De secretaris zal deze opzegging schriftelijk bevestigen.

6.07    De verkoop van WSFH-gerelateerde artikelen en het WSFH-logo is voorbehouden aan de merchandiser. Het is daarom niet toegestaan aan anderen dan de hierboven genoemde om zaken te (doen) verkopen tijdens de door de WSFH georganiseerde activiteiten, noch op de website.

6.08    Het onjuiste gebruik van het WSFH-logo niet toegestaan.
De officiële rugbadge is de rugbadge die verstrekt wordt na toestemming van het WSFH-bestuur en daarom de enige juiste die gedragen mag worden.

6.09    Gebruikers van het forum op de website dienen zich te houden aan de daartoe geldende regels, waarbij respect voor de andere leden hoog in het vaandel staat. De moderators kunnen en mogen een topic sluiten dan wel verwijderen en zo nodig leden, al dan niet tijdelijk, de toegang tot het forum ontzeggen.


Betalingen treffens
De commissie plaatst een bericht op het forum waarna je jezelf kan aanmelden tot (nader te vernoemen datum) en betalen voor (nader te vernoemen datum). Pas na de ontvangst van de betaling komt je naam op de definitieve deelnemerslijst.
Mocht je te laat zijn met het aanmelden of betalen dan moet je de aanmelding en betaling zelf rechtstreeks regelen met de organisator.

Bijlage 1 – Ride-outreglement (zie artikel 5.12), punt 7.01 t/m 13.04
Omwille van de veiligheid en om de groep nog beheersbaar te houden, heeft het bestuur de volgende regels in het leven geroepen.

Artikel 7. Voor het uitzetten van een ride-out hebben we een aantal hoofdregels opgezet

7.01    Zorg voor een verzamelpunt waar een tankstation in de buurt is, zodat we altijd met een volle tank kunnen vertrekken.

7.02    Groepen groter dan tien personen altijd blokken.

7.03    Vermijd indien mogelijk zo veel mogelijk gevaarlijke voorrangskruisingen om te blokken.

7.04    Vermeld flitspalen onderweg aan de roadcaptain.

7.05    Let op: bij kleine kinderen en dieren rustig aan doen en gas terugnemen. Ruiters halen we stapvoets en stationair rijdend in.

7.06    Maak de ride-out niet langer dan ongeveer 100 km totaal.

7.07    Na ongeveer 50 km een lunch inplannen, waarvoor de kosten maximaal € 12,00 p.p. mogen bedragen.
Als organisator van een ride-out altijd proberen de prijs te drukken: binnen een uurtje zijn we weer weg en het is makkelijke omzet! Ook hebben we hier maar 1 tarief, we gaan niet werken met andere lunchprijzen voor meerijdende kinderen.

7.08    De snelheid van de roadcaptain binnen de bebouwde kom is maximaal 40 km per uur.

7.09    De snelheid van de roadcaptain buiten de bebouwde kom is maximaal 60 tot 65 km per uur. (Door het zogenaamde elastiekeffect is bij grotere groepen achterin de snelheid veel hoger dan voorin, pas de snelheid aan de grote van de groep aan.) Geef als roadcaptain de achterblijvers de kans om aan te sluiten, door de snelheid terug te nemen.

7.10    Vertrektijd rond 11.00 uur. Tussenstop tussen 12.30 en 13.30 uur. Eindtijd rond 15.30 uur.

7.11    Organisatoren kunnen besluiten om het vrijheid blijheidgevoel van aanmelden tijdens ride-outs weer een beetje te vergroten. Organisatoren kunnen in hun stukje op het forum zelf aangeven tot welke dag en tijd mensen zich kunnen aan- en afmelden voor een ride-out. Maakt men hier geen melding van dan zal op vrijdag voor aanvang van de ride-out 12.00 uur als richtlijn aangehouden worden. Dit is gesteld om de AC de gelegenheid te geven om roadcaptain, backriders en BHV’ers aan te wijzen. Daarnaast heeft het organiserend comité op tijd overzicht om lunchafspraken te bezegelen.

7.12    Aanmeldingen na vrijdag 12.00 uur alleen via een PB’tje gericht aan een contactpersoon van het organiserend comité. Dit om ruimte te bieden aan leden die niet in staat zijn vanwege werk of andere beslommeringen zich voor vrijdag 12.00 uur aan te melden. Het besluit om wel/niet te mogen deelnemen is de verantwoordelijkheid van het organiserend comité.

7.13    Afmelden voor deelname aan de ride-out tot vrijdag 12.00 uur kan via het forum en blijft zonder consequenties.

7.14    Afmelden na vrijdag 12.00 uur of zonder afmelding wegblijven na aanmelding betekent dat de kosten voor de gereserveerde lunch in rekening gebracht zullen worden. Inning van deze gelden loopt via de ledenadministratie, en het organiserend comité zal zo nodig gecompenseerd worden. Wanneer deze kosten niet gecompenseerd hoeven te worden, zullen deze gelden terugvloeien in de clubkas (bestuursbesluit).

7.15    Door het organiserend comité dient een deelnemerslijst bijgehouden te worden die nadien overhandigd dient te worden aan de ledenadministratie. Een en ander om deelname aan activiteiten te kunnen monitoren in verband met rugbadgetoekenning en in verband met het zo nodig innen van nog te betalen lunchgelden (punt 4).

Artikel 8. De Route
8.01    Geef duidelijk van tevoren de richting (linksaf, rechtsaf of rechtdoor) door aan de roadcaptain. De globale route dient ook bij één van de backriders bekend te zijn.
8.02    Vermeld voortijdig gevaarlijke punten of plekken waar je wilt of moet stoppen.
8.03    Meld de backriders altijd jouw telefoonnummer en de gegevens van de te rijden route, de tussenstop en eindstop.
8.04    Zorg altijd voor jouw eigen veiligheid en dan van anderen.
8.05    Nieuwe fans dienen voor de ride-out eerst de regels door te nemen.
8.06    Backriders en de roadcaptain rijden met oranje veiligheidshesjes aan.
8.07    Bij zware regen of slecht weer wordt de route ingekort in overleg met de roadcaptain.
8.08    Maak een lus in je route dan kan je bij vertragingen altijd de eindtijd aanhouden.
8.09    Als er één van deze regels veranderd wordt, maak dit altijd voortijdig bekend op het forum en bij de roadcaptain en de backriders.

Artikel 9. Het rijden
9.01    Zorg met elkaar dat we veilig onderweg zijn, en let goed op de weg en de motoren voor je.
9.02    Blijf de gehele ride-out scherp en geconcentreerd.
9.03    We rijden de gehele ride-out in baksteenformatie.
9.04    Begin je de ride-out rechts dan blijf je de gehele ride-out rechts rijden.
9.05    Begin je de ride-out links dan blijf je de gehele ride-out links rijden.

9.06    De enige uitzondering is na het blokken. Bij het voor aansluiten van de backriders mag van rijbaan worden veranderd om te voorkomen dat de groep achterin niet meer in een baksteenformatie kan rijden.

Blokken

9.07    Steekt de roadcaptain rechts één vinger omhoog bij het naderen van een kruising, blokt er rechts één motorrijder die rechts van de roadcaptain vooraan rijdt.

9.08    Steekt de roadcaptain links één vinger omhoog bij het naderen van een kruising, blokt er links één motorrijder die links van de roadcaptain vooraan rijdt.

9.09    Steekt de roadcaptain rechts twee vingers omhoog bij het naderen van een kruising, blokken er rechts twee motorrijders die rechts van de roadcaptain vooraan rijden.

9.10    Steekt de roadcaptain links twee vingers omhoog bij het naderen van een kruising, blokken er links twee motorrijders die links van de roadcaptain vooraan rijden.

9.11    Blokken bij dubbele kruisingen: De roadcaptain geeft door middel van het opsteken van één of meerdere vingers aan hoeveel blokkers de kruising veilig moeten stellen. Bij het passeren van de kruising geeft hij ook aan waar de blokkers moeten gaan staan. Mocht je zien dat aan jouw kant van de weg niet goed geblokt is, vul dan dit gat voorzichtig op (houd altijd rekening met hen die achter je rijden).

9.12    Blokken rotondes: De roadcaptain geeft aan deze links te blokken en gaat zelf zover mogelijk rechts rijden om de blokker ruimte te geven. De blokker blokt de rotonde (als de situatie en het andere verkeer dit toelaten) door zover mogelijk links op de rotonde stil te gaan staan, houd er rekening mee dat de rest van de groep voldoende ruimte heeft om je veilig te passeren.

9.13    Dubbele rotondes: Deze rotondes passeren we alleen via de rechterbaan en blokken deze op dezelfde manier als de andere rotondes. Dus we nemen nooit de binnenste baan om te voorkomen dat verkeer toch via de rechterkant de groep doorkruist.

9.14    Blokken van een T-splitsing: De roadcaptain geeft aan dat er links en rechts geblokt moet worden, de blokker rechts gaat zo ver mogelijk naar rechts op de weg staan en blokt het verkeer van rechts. De blokker links slaat links af blijft op de linkerkant van de weg (als de situatie en het andere verkeer dit toelaten) en gaat ongeveer 10 meter verder op de linkerbaan stilstaan met de koplamp gericht op het overige verkeer. De roadcaptain waarschuwt het tegemoetkomend verkeer door middel van de linkerarm op en neer te bewegen om rustig te gaan rijden.

Artikel 10. Rijden in groepsverband op de snelweg

10.01    Pas je snelheid aan aan de grootte van de groep. Een snelheid van 80 km betekent bij tien man 90 km achteraan in de groep, bij twintig man 100 km en bij dertig man 110 km.

10.02    Haal zo min mogelijk in, en zeker niet als het druk is op de weg.

10.03    Bij inhalen geeft de roadcaptain dit aan door de linkerhand op te steken. Pas op het moment dat de backriders achterin de groep gezekerd hebben, volgt de groep van achterin naar voor.

10.04    De backriders zorgen er ook voor dat er dan niet rechts kan worden ingehaald.

10.05    Houd na het inhalen snelheid in de groep zodat men achter je ook veilig naar rechts kan komen. Gas erop tot iedereen voorbij is, zodat we ook niemand hoeven af te snijden.

10.06    Geef medeweggebruikers ruimte bij het in- en uitvoegen.

10.07    Blijf scherp en geconcentreerd.


Artikel 11. Bij Pech

11.01    Ga bij pech met de motor zo snel en veilig mogelijk naar de rechterkant.
De groep vervolgt de ride-out. Wacht op de backriders, zij informeren via de mobiele communicatie de roadcaptain. Eén van de backriders en een EHBO’er blijven bij het pechgeval, de andere backrider rijdt met de groep verder. De roadcaptain zoekt een veilige plek om met de groep te stoppen. Houd altijd voldoende ruimte voor het doorgaande verkeer. Daar heeft de roadcaptain telefonisch contact met de achtergebleven backrider en overlegt de situatie. Is de pech niet door ons zelf te verhelpen dan schakelen we de hulpdienst (ANWB) in en vervolgen we de ride-out.

Artikel 12. Ongeval

12.01    Waarschuw bij een ongeval direct de overige deelnemers en zorg voor het slachtoffer. De groep vervolgt de ride-out. Wacht op de backriders en de EHBO’er. Zij informeren via de mobiele communicatie de roadcaptain. Eén van de backriders en de EHBO’er blijven bij het slachtoffer de andere backrider rijdt met de groep verder.
De roadcaptain zoekt een veilige plek om met de groep te stoppen. Houd altijd voldoende ruimte voor het doorgaande verkeer. Daar heeft de roadcaptain telefonisch contact met de achtergebleven backrider en overlegt de situatie. Is het slachtoffer er zo aan toe dat hij de ride-out niet kan vervolgen dan schakelen we de hulpdiensten (ambulance en politie) in en vervolgen we de ride-out.
De backrider en de EHBO’er blijven bij het slachtoffer om alles verder met de hulpdiensten te regelen.

Artikel 13. Overig

13.01    Waarschuw je mederijders voor een obstakel op de weg door dit met de linkerhand aan te wijzen.

13.02    Bij sterk afremmen en gas minderen waarschuw je mederijders door de linkerhand opzij omhoog en omlaag te bewegen.

13.03    Het spelen met de gashandel tijdens de ride-out om de uitlaten te laten horen, is ten strengste verboden. Dat doe je maar als je alleen onderweg bent.

13.04    Trikes mogen alleen meerijden met een WSFH-ride-out indien dit een Star-trike is (d.w.z. een Star-motor als basis) en niet meer dan 2 Star-trikes per ride-out.
Wie het eerst aanmeldt, mag meerijden.

 

 • Als er 1 meerijdt rijdt deze achter de backriders (en blokt niet mee).
 • Als er 2 meerijden, rijdt er één tussen de voorrijder en roadcaptain en één achter de backriders (blokken beide niet mee). Star-trikes dienen zelf te zorgen voor de veiligheid tijdens de rit.

Bij inschrijving verklaar ik akkoord te zijn met het reglement.


Bij inschrijving verklaar ik akkoord te zijn met het reglement.